Je naam is je lot

Elke maand kans op een miljoen

Je steunt de Hartstichting

Je naam is je lot

Elke maand kans op een miljoen

Je steunt de Hartstichting

  • Je naam is je lot

  • Elke maand kans op een miljoen

  • Je steunt de Hartstichting

Disclaimer

Impact Loterij B.V. (Kamer van Koophandel: 66554047), hierna te noemen IMPACT ("de loterij"), verleent u hierbij toegang tot de website van de Naamloterij (www.naamloterij.nl) ("de website") en nodigt u uit deel te nemen aan de loterij. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Impact behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website waar nodig aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover vooraf aan u mededeling te hoeven doen.

Geen garantie op juistheid en volledigheid

Impact zal de website van de NaamLoterij waar nodig  actualiseren of aanvullen, zodat de gebruiker steeds over de juiste informatie kan beschikken. Ondanks onze zorg en aandacht, kan de inhoud soms onvolledig of onjuist zijn. De op de website aangeboden diensten en producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten en producten kunnen op elk moment op de website gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van Impact.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten en producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Impact en de Naamloterij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of nadeel ontstaan door het gebruik van informatie die op deze site te vinden is. 

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de aangeboden diensten en producten liggen bij IMPACT en de Hartstichting.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IMPACT en de Hartstichting, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke diensten en producten anders aangegeven is.

Links met andere websites

Op de website van de Naamloterij kunnen links naar andere websites van derden te vinden zijn. De Naamloterij draagt geen verantwoordelijkheid voor het eventuele gebruik van uw gegevens door die organisaties wanneer u die websites bezoekt. We raden u daarom aan om het privacy statement van de betreffende website goed te lezen.

Wijzigingen

Bij eventuele wijzigingen van deze disclaimer wordt de meest recente versie zo spoedig mogelijk na wijziging op de website geplaatst, zodat u steeds over de meest recente informatie kunt beschikken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze disclaimer is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.